Vrijwaring

Wachtweken.nl verklaart dat de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld. We hebben onze uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de informatie correct is. We kunnen echter op geen enkele manier garanderen dat de informatie accuraat of compleet is. Wachtweken.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het resultaat is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op de website of die op een of andere manier het gevolg is van het gebruik van de site of van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de site. De informatie op deze website wordt up-to-date gehouden. Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang op ieder moment worden aangebracht. Wachtweken.nl is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen op deze website of voor welke gevolgschade dan ook die het resultaat is van het gebruik, de presentatie of het aanbieden van deze website of de tijdelijke niet-beschikbaarheid hiervan. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn gerelateerd aan de inhoud en het ontwerp van deze website, berusten bij wachtweken.nl of zijn licentiegevers. Wachtweken.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of koppelingen die door derden op deze website zijn geplaatst en behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk willekeurig tijdstip naar eigen goeddunken te wijzigen. Wachtweken.nl is geen medisch platform. Wachtweken.nl is geen platform voor het verkrijgen, ruilen of verkopen van medicatie of voor het gebruik, de werking en het verkrijgen van advies voor welke medicatie dan ook.

Gedragsregels:

  • Ik zit/zat in een vruchtbaarheidstraject of ben/was partner van een lotgenoot in een vruchtbaarheidsbehandeling.
  • Ik ben eerlijk over de informatie die ik deel.
  • Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie die ik krijg van gebruikers. Ik zal deze informatie niet delen met derden of elders plaatsen.
  • Ik zal betrouwbaar zijn en respectvol omgaan met alle mensen op wachtweken.nl
  • Ik scheld en veroordeel niet.
  • Ik zal mij inspannen om het vertrouwen dat in mij wordt gesteld te behouden en te bevorderen.
  • Ik realiseer mij dat mijn handelen onderdeel is van het handelen van wachtweken.nl en zal niets doen dat het aanzien van wachtweken.nl zal schaden.
  • Ik zal mij houden aan de gedragsregels.